Diamond-ring 001

Diamond-ring 001 Free 3D print model

Nhận Thiết Kế Trang Sức 3D Nhận thiết Kế Nữ trang Theo Mọi nhu Cầu Khách Hàng! Cam kết Bảo Mật File cho Khách Hàng

Item rating
0 0
Diamond-ring 001
Free
 
Royalty Free License 
Diamond-ring 001
Free
 
Royalty Free License 
Response - % in - h
3D Modeling
3D Print Modeling
Hire me

3D Model formats

Native
  • Rhinoceros 3D (.3dm) (2 files)-
Exchange
  • Rhinoceros 3D (.3dm) (2 files)-
  • Stereolithography (.stl)2.87 MB
  • OBJ (.obj, .mtl)68.8 MB

3D Model details

  • Publish date2020-04-13
  • Model ID#2366897
Help