Textures
disp_eyelash1.jpg
2048x2048
disp_eyelash2.jpg
2048x2048
eyelash_texture.jpg
2048x2048
eyelash_texture2.jpg
2048x2048
head_displacement.jpg
8192x8192
head_normal.jpg
8192x8192
head_specular.jpg
8192x8192
head_texture.jpg
8192x8192
texture_eye.jpg
2048x2048